SKOLESKYSS - INFORMASJON TIL ELEVER I 10. KLASSE

Dette er en enkel informasjon om skoleskyss til avgangselever i ungdomsskolen, som skal begynne på videregående skole i august 2023. Det er ulike regler for skoleskyss i grunnskole og i videregående skole. I forbindelse med overgang til videregående skole, oppfordres elev og foresatte å gjøre seg kjent med opplæringslovens §7-2 og fylkeskommunens regelverk og retningslinjer for skoleskyss i videregående skole.

Du finner også utfyllende informasjon om skoleskyss på fylkeskommunens nettside
www.vtfk.no/skoleskyss eller www.vkt.no/skoleskyss. Her er det også informasjon om
klagerett og personvern.

Hvem har rett til fri skoleskyss?
o Alle vg.elever med mer enn 6 km vei (målt korteste gangbare vei) til
videregående skole i Vestfold og Telemark. Da søker du i
www.vkt.no/skoleskyss/MINSKYSS etter inntaket er bekreftet på vg skole.
▪ Hvis du har hatt busskort på ungdomsskolen, vil ditt skolekort bli
oppdatert for nytt skoleår, når din søknad er godkjent.
▪ Hvis du ikke har hatt busskort tidligere, vil vi utstede nytt busskort,
som sendes til den videregående skolen du har søkt skyss til.
o Elever med funksjonsnedsettelse kan ha rett til fri skyss, uavhengig av
avstand. Dersom dette er aktuelt må du kontakte den videregående skolen
slik at du får hjelp til å søke om skyss, når det foreligger en helseerklæring.
o Hvis du skal gå på videregående skole utenfor fylket, må fylkeskommunen
godkjenne din skoleplass i annet fylke for at du skal ha rett til fri skyss, jfr
opplæringslovens forskrift §10-1, 3 ledd.
o Har du under 6 km, så kan du likevel kjøpe Periodekort Ung til kr 310 for 30
dager

Fri skyss med buss
o Du finner ruteinfo på www.vkt.no, men husk å endre søkedato til 21.08 (isommerferien går ikke skolebussene)
o Hvis du mangler busstilbud på hele eller deler av strekningen hjem-skole, må
du kontakte din vg skole, for å få hjelp til å søke om f.eks privatskyss frem til
holdeplass
o Hvis du har andre utfordringer, kan du kontakte oss på e-post:
skoleskyssV@vtfk.no

Til toppen