Satsningsområder

Innhold

​Pedagogisk plattform​

Våre elever er engasjerte, reflekterte og nysgjerrige på læring.

Elevene møter voksne som ser og engasjerer seg slik at hver enkelt elev får utvikle sine ferdigheter og kunnskaper i et lærende, mangfoldig og raust fellesskap.

Gjennom:

  • trygge rammer, god klasseledelse og positive relasjoner
  • å arbeide målrettet med grunnleggende ferdigheter og gode læringsstrategier
  • digitale kompetanse og skapende aktiviteter i alle fag

Får elevene mulighet til å utvikle seg til trygge, omsorgsfulle og kritisk tenkende barn og unge slik at de kan ta selvstendige valg og bli rustet for fremtiden.

Derfor er Mesterfjellet skoles kjerneverdier: læring - utvikling - raushet (LUR)

Læring - Utvikling - Raushet

Flexid

- mine muligheter med flere kulturer

Flexid er et toårig kurs for ungdom som på en eller annen måte vokser opp og forholder seg til flere kulturer i hverdagen.

Navnet henviser til det å ha en fleksibel identitet. Det er et bevisstgjøringskurs og har et sterkt fokus på ungdommenes muligheter med sine kunnskaper om og erfaringer med flere kulturer.

Vi kommer også innom utfordringer og dilemmaer ungdommene står overfor. Temaer som tas opp er for eksempel identitet og tilhørighet, fordommer og rasisme, gutter og jenter, typisk norsk, flytteprosessen osv.

På Mesterfjellet tilbys dette kurset i skoletiden for 9. og 10. klasse og vi prøver å ha gutte- og jentegrupper på begge trinn.
Når og hvor ofte man har Flexid tilpasses elevenes undervisning i de andre fagene.

NAFO skole

Mesterfjellet er en skole i NAFO-nettverket
NAFO: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert 1.01.04 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: Likeverdig utdanning i praksis!
Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009.
De tidligere tilsatte på SEFS er overført til NAFO.

NAFO skal bygge på den strategien som ble utviklet av SEFS, men utvider arbeidsområdet med barnehager, voksenopplæringsinstitusjoner og universiteter og høgskoler. De etablerte, regionale samarbeidsstrukturene (SEFS-hjulet) videreføres således av NAFO. SEFS’ fokusskoler utgjør nå skolenettverket til NAFO. Senteret driver kompetanseoppbygging for arbeid i, og ledelse av virksomheter i forhold til opplæring av språklige minoriteter og i utvikling av inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

Senterets målgrupper er eiere av skoler/voksenopplæringssentra og barnehager, skole-og barnehageledere og lærere, samt fagpersoner på høgskoler og universiteter. Aktuelle samarbeidspartnere er høgskoler og universiteter, Læringssenteret, VOX, kompetanseenheter i fylker og kommuner, fylkesmennene, FUG, UDI, KIM og aktuelle innvandrerorganisasjoner.

NAFO Kontakt

Katrine Løkka Thorstein, Minoritetsspråklig koordinator
katrine.lokka.thorstein@larvik.kommune.no

Mobilitetsplan Mesterfjellet

Til toppen