Ordensreglement

Innhold

Ordens- og trivselsregler for Mesterfjellet skole.

Vi lærer bedre når

 • Vi møter forberedt og presis
 • Alle har med det de trenger og har orden på skolesakene
 • Elever og lærere samarbeider
 • Når vi har spist frokost og har med sunn matpakke
 • Når vi får frisk luft og er aktive gjennom skoledagen

Trivsel blir det når

 • Vi er høflige og greie mot hverandre
 • Vi snakker om og til hverandre på en ordentlig måte
 • Vi sørger for at ingen blir plaget eller mobbet
 • Alle har venner og ingen blir holdt utenfor
 • Vi holder avtaler
 • Omgivelsene er pene og trivelige
 • Vi unngår hærverk og forsøpling
 • En lar andres saker være i fred

Husk

 • Foresatte sender melding om sykdom i Visma hver morgen (før kl.08.15) så lenge sykefraværet varer
 • Det må sendes melding til kontaktlærer om du er uforberedt til undervisningen eller har behov for spesielle tilrettelegginger grunnet sykdom el.
 • Mesterfjellet skole er mobilfrie i skoletiden. Mobiltelefoner tas med på skolen på eget ansvar, og skal oppbevares innelåst i elevskap eller leveres inn ved skoledagens begynnelse.
  Lyd og vibrering skal være av. (Mobiltelefon kan brukes som verktøy i undervisningen når det gis tillatelse til dette.)
 • Meld fra hvis du ødelegger noe
 • Mopeder/sykler/sparkesykler/skateboard parkeres på anvist plass
 • Snøballkasting skjer evt. kun på anvist område
 • Ipad skal være ladet
 • Det er ikke tillatt å filme eller ta bilder av andre uten at det er gitt samtykke. Det er heller ikke lov å legge ut bilder/film på sosiale medier uten samtykke.
 • Det er ikke lov å sykle, kjøre moped el. i skolegården
 • På sykkelturer i skolens regi skal hjelm brukes
 • Det er ikke tillatt å forlate eller utbli fra timer uten avtale med lærer eller melding

På skolen skal du ikke ha med eller bruke

 • Tobakk eller rusmidler
 • Fyrstikker eller lighter
 • Kniv eller andre farlige gjenstander

Hvor kan man oppholde seg?

 • Skolebygget åpner kl.08.00, og man forlater skolens område etter undervisningens slutt
 • 8. - 10. trinn får gå inn 08.00, 5. - 7. trinn får gå inn 08.15 og skal da oppholde seg i 3. etasje og 1. - 4. går inn felles når det ringer 08.25.
 • I pauser/friminutt skal elevene normalt ut av bygningen, men holde seg innenfor skolens område.
  På ungdomstrinnet kan elevene også oppholde seg utenfor skolens område.

Erstatningsansvar

 • Elevene er økonomisk ansvarlig for utbedring av det hærverk og ødeleggelser de har utført.
 • Eiendeler som elevene tar med på skolen, evt. klær som blir ødelagt, er ikke skolen ansvarlig
  for å erstatte.
 • Lærebøker og skolematriell som skades, eller ikke leveres inn ved slutten av skoleåret, må erstattes.

Reaksjoner

Se konsekvensmatrise nedenfor.

1.-7. trinn

Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig (Tolereres ikke)
 • Erting/krangling
 • Ikke rydde etter seg/forsøpling
 • Skape uro i timer og frikvarter
 • Komme for sent til undervisningen
 • Ikke gå ut i frikvarter
 • Stygt språk/banning
 • Tyggis/godteri
 • Mobilbruk i skoletiden (uten tillatelse)
 • Ulovlig opphold på skolen eller skolens område
 • Ikke vise vilje til å ta ansvar eller rette seg etter beskjed fra voksen
 • Møte uforberedt til undervisningen/ikke gjort lekser/ innleveringer
 • Snøballkasting
  Manglende bruk av hjelm på skoletur

 

 • Gjentakelse av alvorlige regelbrudd
 • Skadeverk
 • Ekskludering
 • Krenkende språk og oppførsel
 • Lyve
 • Gå utenfor skolens område
 • Ta bilder eller filme andre uten samtykke
 • Bruk av tobakksprodukter
 • Sykle el. i skolegården
 • Gjentakelse av alvorlig regelbrudd
 • Jukse
 • Mobbing
 • Trusler og vold
 • Trakassering/rasisme
 • Hærverk
 • Stjele
 • Farlige gjenstander
 • Rusmidler/rus
 • Bruke fyrstikker/lighter
 • Legge ut/dele bilder/film av andre på sosiale medier ol. uten samtykke.
 • Gå fra eller utebli fra undervisning uten avtale med lærer eller melding
Konsekvenser
 • Tilsnakk/minne på regler
 • Ledes bort fra situasjonen
 • Betenkningstid på eget rom
 • Samtale med eleven
 • Kontakte hjemmet
 • Rette oppmerksomhet mot positiv atferd
 • Bli satt til å rydde opp
 • Beslaglegge til etter skoletid

 

 • Ledes bort fra situasjonen
 • Betenkningstid på eget rom
 • Kontakte hjemmet
 • Samtale med eleven
 • Miste aktivitetstilbud
 • Lage og følge opp avtaler
 • Inndragning av friminutt
 • Beslaglegge til etter skoletid
 • Ledes bort fra situasjonen
 • Betenkningstid på eget rom
 • Tilsyn av voksen
 • Skjerming for en periode
 • Møte mellom foreldre og skolen
 • Brev om hendelse hjem
 • Samtale med teamleder/rektor
 • Foreldre blir ringt etter og eleven må hjem (bortvising for resten av dagen)
 • Kontakt med andre, eks. barnevern, familiesenter
 • Politianmeldelse
 • Skolebytte
 • Erstatning
 • Tobakk, rusmidler, farlige og forbudte gjenstander beslaglegges

8.-10. trinn

Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig (Tolereres ikke)
 • Møte uforberedt til undervisningen/ikke gjort lekser/ innleveringer
 • Mobilbruk i skoletiden (uten tillatelse)
 • Komme for sent til undervisningen
 • Ikke gå ut i frikvarter og pauser
 • Ulovlig opphold på skolen eller skolens område
 • Skape uro i timer og friminutt.
 • Stygt språk/banning
 • Tyggis/godteri
 • Hente bøker/utstyr etter at lærer er på plass
 • Ikke rydde etter seg/forsøpling
 • Ikke vise vilje til å ta ansvar
 • Ikke rette seg etter beskjed fra voksen
 • Snøballkasting
 • Manglende bruk av hjelm på skoletur
 • Gjentakelse av mindre alvorlige regelbrudd
 • Krenkende språk og oppførsel
 • Lyve
 • Ekskludering
 • Bruk av tobakksprodukter
 • Skadeverk
 • Ta bilder eller filme andre uten samtykke
 • Sykle, kjøre moped el. i skolegården
 • Gjentakelse av alvorlige regelbrudd
 • Jukse
 • Mobbing
 • Trakasering/rasisme
 • Trusler og vold
 • Rusmidler/rus
 • Hærverk
 • Farlige gjenstander
 • Legge ut/dele bilder/film av andre på sosiale medier ol. uten samtykke.
 • Stjele
 • Bruk av fyrstikker/lighter
 • Gå fra eller utebli fra undervisning uten avtale med lærer eller melding 
Konsekvenser
 • Tilsnakk/minne på regler
 • Ledes bort fra situasjonen
 • Betenkningstid på eget rom
 • Samtale med eleven
 • Rette oppmerksomhet mot positiv atferd
 • Rydde opp
 • Anmerkning
 • Kontakte hjemmet
 • Bli satt til å rydde opp
 • Beslaglegge til etter skoletid

 

 • Ledes bort fra situasjonen
 • Anmerkning
 • Kontakte hjemmet
 • Lage og følge opp avtaler
 • Erstatningsansvar
 • Varsel om fare for nedsatt karakter i orden og/eller adferd
 • Betenkningstid på eget rom
 • Samtale med eleven
 • Miste aktivitetstilbud
 • Inndragning av friminutt
 • Beslaglegge til etter skoletid
 • Ledes bort fra situasjonen
 • Anmerkning
 • Kontakte hjemmet
 • Lage og følge opp avtaler
 • Erstatningsansvar
 • Bortvising for resten av dagen eller inntil 3 dager
 • Nedsatt karakter i orden og/eller atferd
 • Kontakt med andre, eks. barnevern, familiesenter
 • Politianmeldelse
 • Tobakk, rusmidler, farlige og forbudte gjenstander beslaglegges
 • Tilsyn av voksen
 • Skjerming for en periode
 • Møte mellom foreldre og skolen
 • Brev om hendelse hjem
 • Samtale med teamleder/rektor
 • Skolebytte
Til toppen